Privacy statement ICTJobhouse

ICTJobhouse een betrouwbare partner voor professionals, opdrachtgevers en leveranciers.

Integriteit, transparantie en betrouwbaarheid staan bij ICTJobhouse hoog in het vaandel, dus vanzelfsprekend ook uw privacy.

De persoonsgegevens die u vrijwillig aan ICTJobhouse (heeft) verstrekt, worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd.

ICTJobhouse handelt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevens-bescherming [AVG] wat ondersteund wordt door de SNA en Nen4400-1 certificering.

In dit privacy-statement, dat van toepassing is op al onze diensten en geldt voor zowel professionals als opdrachtgevers en leveranciers, wordt toegelicht op welke wijze ICTJobhouse omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit omvat de persoonsgegevens die u via de website aan ICTJobhouse (hebt) verstrekt alsmede de persoonsgegevens die u via een andere weg (hebt) verstrekt, zoals e-mail, LinkedIn, vacaturewebsites, freelance.nl, etc.

In dit privacy-statement wordt onder persoonsgegevens verstaan: elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Simpel gezegd: dit betekent dat informatie ofwel direct over een persoon gaat , ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Gegevensverwerking en gebruik

Al de gegevensverwerkingactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim)professionals naar een nieuwe opdracht, project of functie. Zonder deze gegevens kan ICTJobhouse haar werk niet uitvoeren.

Daarnaast verwerken wij ook gegevens zodra een professional via ICTJobhouse in opdracht gaat, project- en/of overige (ICT)werkzaamheden uitvoert.

U kunt onze website bezoeken/raadplegen zonder dat u persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken en zonder dat wij dergelijke informatie opslaan.

Voor bepaalde functionaliteiten en diensten hebben wij wel persoonsgegevens van u nodig. Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig. Mocht u ervoor kiezen de gewenste persoonsgegevens niet te verstrekken, dan kan dit wel als gevolg hebben dat u niet optimaal gebruik kunt maken van bepaalde aangeboden diensten.

Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om uzelf in te schrijven op, en geïnformeerd te worden over, (toekomstig) openstaande opdrachten middels de aanwezige RSS feed op onze website.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de verschillende typen dienstverlening.

Bij inhuur en/of aangaan van een project-, opdracht c.q. arbeidsovereenkomst

Indien u via ICTJobhouse wordt ingezet bij één van onze opdrachtgevers dan hebben wij onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, een identiteitsbewijs en kenmerken van het identiteitsbewijs, verblijfsvergunning (indien van toepassing), telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens, tarief en/of salarisgegevens en bedrijfsgegevens.

Wij zullen daarbij mogelijk ook gegevens verzamelen die nodig zijn voor de screening bij een opdrachtgever. Dit kan zijn o.a. diploma’s, VOG en referenties. Of er een screening nodig is en welke gegevens wij hiervoor opvragen, verschilt per opdrachtgever en wordt u vooraf over geïnformeerd.

Wij verwerken deze persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (project-, inhuur- dan wel arbeidsovereenkomst) en naleving van de daaraan gerelateerde wettelijke voorschriften.

De verstrekte gegevens worden situationeel bewaard, minimaal 1 jaar zodat we professionals kunnen benaderen voor opdrachten en/of vacatures.

Indien een professional in een opdracht is geplaatst via ICTJobhouse, dan zijn we wettelijk verplicht de gegevens minimaal 7 jaar na afloop van de opdracht te bewaren. 

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over ras, godsdienst / levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

In basis verwerkt ICTJobhouse geen bijzondere persoonsgegevens.

ICTJobhouse verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, voor zover daar expliciet toestemming voor is gegeven, of indien dit wettelijk opgelegd wordt.

Verstrekken gegevens aan derden

ICTJobhouse deelt alleen persoonsgegevens na overleg met en toestemming van de betreffende persoon / professional met als doel bemiddeling bij een potentiële opdrachtgever.

Daarnaast (incidenteel) kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.

Wij delen geen gegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wij verkopen of verhuren uw gegevens dus niet aan derden.

Rechten

Als professional, leverancier of opdrachtgever hebt u het recht om ICTJobhouse te vragen naar de persoonlijke gegevens die ICTJobhouse van u verwerkt, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie ICTJobhouse deze gegevens deelt.

U hebt het recht om ICTJobhouse op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de diensten die we u leveren). ICTJobhouse kan verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ICTJobhouse verzoekt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot zeven jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant of leverancier (gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens.

Meer informatie kunt u navragen bij via info@ICTJobhouse.nl

U hebt te allen tijde het recht u af te melden! 

Beveiliging

ICTJobhouse heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. ICTJobhouse werkt er hard aan om onszelf en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren.

In het bijzonder:

ICTJobhouse houdt zich te allen tijde aan dit privacy-statement met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;

ICTJobhouse beperkt het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;

ICTJobhouse heeft de in onze branche gebruikelijke en geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen. Zie ook SNA en NEN4400-1 certificering.

Datalek

In geval van een mogelijke datalek kunt u een e-mail sturen aan info@ICTJobhouse.nl met daarin beschreven welk privacy-incident het betreft.
ICTJobhouse is telefonisch bereikbaar voor dringende gevallen op het algemene nummer 036-7501785

Vanzelfsprekend heeft ICTJobhouse een procedure hiervoor die direct ingezet wordt.

Gegevens websitebezoekers

Van bezoekers aan onze websites worden algemene gegevens geanonimiseerd bijgehouden  (Google analytics). Door het verzamelen van bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van  bezoekers in kaart. Het doel is om het totale dienstenpakket en informatie-aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Cookiebeleid ICTJobhouse

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website en systemen optimaal kunnen laten werken en om een betere persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden.

Wij onderscheiden drie soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze zijn puur voor de technische functionaliteiten. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt en onthoudt voorkeursinstellingen van de gebruiker.

Functionele cookies

Deze hebben tot doel een door u, als gebruiker, gevraagde dienst te leveren. Denk hierbij aan het onthouden van uw inloggegevens, uw taalvoorkeur of zoekcriteria die u hebt ingevoerd. Deze functionaliteit wordt door ICTJobhouse niet toegepast.

Analytische cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden over hoe bezoekers de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ICTJobhouse heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, u kunt uw browsers opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze site en systemen niet correct functioneren of toegankelijk zijn.

Websites van derden

De website kan incidenteel links bevatten naar websites van andere partijen. Bent u zich ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacy-statement hebben? ICTJobhouse accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden u aan uzelf op de hoogte stellen van het privacy-statement van de betreffende website, alvorens u persoonlijke gegevens invoert op  websites van derde partijen.

Overig

ICTJobhouse heeft met diverse partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat duidelijke afspraken zijn overeengekomen en vastgelegd omtrent onder andere het waarborgen van uw privacy.

Wijzigingen in ons privacy-statement

ICTJobhouse kan te allen tijde om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy-statement. Het meest actuele beleid is te allen tijde te raadplegen op de website van ICTJobhouse.

Contactgegevens

Het kantoor van ICTJobhouse B.V. is gevestigd aan de Mandela Plein 1, 1314 CG Almere .

U kunt ICTJobhouse bereiken via info@ICTJobhouse.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 036- 799 75 75